Go to www.iclicknews.com
Executive Way

"นวัตกรรมการเงิน QR Code" “BLA สมาร์ทเซฟวิ่ง 105” เจาะใจคนทำงาน

"นวัตกรรมการเงิน QR Code"

สาวเก่ง ผู้บริหารแบงก์ชาติ "ย้ำ" นวัตกรรมการเงิน QR Code มาตรฐานสากลทั่วโลกใช้ แบงก์เริ่มนำมาใช้บริการลูกค้า สอดรับสังคมไทยไร้เงินสด Cashless Society
สิริธิดา พนมวัน ณ อยุธยา ผู้ช่วยผู้ว่าการ สายระบบการชำระเงิน และเทคโนโลยีทางการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย กล่าวว่า นโยบายการชำระเงินของแบงก์ชาติ มี 3 ประการ ได้แก่ 1.การส่งเสริมนวัตกรรมทางการเงิน 2.บริหารความเสี่ยงอย่างรัดกุม 3.ดูแลคุ้มครองผู้ใช้บริการ
"การส่งเสริมนวัตกรรมทางการเงิน โดยการนำเทคโนโลยี มาช่วยลดต้นทุน ขยายบริการ Digital Banking, E Payment เพื่อให้เข้าถึงผู้ใช้อย่างกว้างขวาง"
ส่วนการบริหารความเสี่ยงอย่างรัดกุม Cyber Security แบงก์ชาติได้ป้องกันความเสี่ยงไอที เพื่อให้สอดคล้องมาตรฐานสากลทั่วไป
ผู้บริหาร เล่าต่อว่า การดูแลคุ้มครองผู้ใช้บริการ แบงก์ชาติได้ให้ความรู้ความเข้าใจการใช้งานอย่างถูกต้อง ลูกค้าติดต่อสะดวก และดูแลลูกค้าด้วยความเป็นธรรม
"ปัจจุบัน มาตรฐาน นวัตกรรมการเงิน QR Code ผ่านบัตรเครดิต มีร้านค้าใช้บริการ 2 ล้านราย ชำระเงินผ่าน QR Code"
ผู้บริหารแบงก์ชาติ มั่นใจว่านวัตกรรม QR Code จะทำให้คนไทยเข้าสู่สังคมไร้เงินสด (Cashles Society) โดยมีมาตรฐานสากลทัดเทียมกับประเทศอื่นๆในโลก
  --  
iClickNews.com