Go to www.iclicknews.com
Executive Way

"เศรษฐกิจพอเพียง ศาสตร์พระราชา" งดงามอลังการ "พระเมรุมาศ ร.9"

"เศรษฐกิจพอเพียง ศาสตร์พระราชา"

ศาสตร์การจัดการและการอนุรักษ์น้ำของพระราชา …จากฟากฟ้าลงภูผา ผ่านทุ่งนาสู่มหานที…
โครงการฝนหลวง วิธีทำฝนหลวงมีอยู่ 3 ขั้นตอน คือ ขั้นตอนที่ 1 ก่อกวน คือการดัดแปรสภาพอากาศหรือก้อนเมฆในขณะนั้นเพื่อกระตุ้นให้มวลอากาศ ชื้นไหลพาขึ้นสู่ เบื้องบนอันเป็นการชักน้าไอน้ำหรืออากาศชื้นเข้าสู่กระบวน การเกิดเมฆ ขั นตอนที่๒ เลี ยงให้อ้วน คือการดัดแปรสภาพอากาศเพื่อท้าให้เมฆเจริญขึ้นจนมีขนาดใหญ่หนาแน่นและพร้อมที่จะ ตกลงมาเป็นฝน
ขั้นตอนที่ 3 โจมตีคือการดัดแปรสภาพอากาศที่จะกระตุ้นให้เม็ดละอองเมฆปะทะชนกันแล้วรวมตัว เข้าด้วยกัน จน มีขนาดใหญ่ขึ้น ขณะเดียวกันก็เป็นการลดแรงไหลพาขึ้นเบื้องบน เพื่อให้เม็ดน้้า มีขนาดใหญ่ตกลงสู่เบื้องล่างแล้วเกิดเป็นฝนตก ลงมาสู่เป้าหมาย ฝายชะลอความชุ่มชื น(CheckDam)
ใช้วัสดุธรรมชาติที่หาง่ายในท้องถิ่นเช่นก้อนหินและไม้เพื่อก่อเป็นฝายขวางร่องน้้าหรือห้วยเล็กๆท้าหน้าที่กักกระแสน้้าไว้ ให้ไหลช้าลงและให้น้้าสามารถซึม ลงใต้ผิวดินสร้างความชุ่มชื้นในบริเวณนั้น อีกทั้งยังช่วยดักตะกอนดินและทราย ไม่ให้ไหล ลงสู่แหล่งน้้าเบื้องล่าง แฝก
การปลูกหญ้าแฝกตามแนวระดับเพื่อช่วยชะลอความชุ่มชื้นไว้ในดิน โดยรากของหญ้า แฝกจะขยายออกด้านข้างเป็นวง เส้นผ่าศูนย์กลางไม่เกิน๕๐เซนติเมตรและจะแทงลงไป เป็นแนวลึกใต้ดิน๑-๓เมตรแล้วสานกันเป็นแนวก้าแพงดูดซับความชุ่มชื้น ให้แก่ผิว ดิน
ทฤษฎีใหม่ เป็นการสร้างแหล่งน้้าขนาดเล็กบนผิวดินในพื้นที่การเกษตรของเกษตรกรโดยแบ่ง ที่ดินส้าหรับใช้ขุดเป็นสระเก็บน้้าให้ สามารถใช้ท้าการเกษตรได้ตลอดปีและสามรถ เลี้ยงปลาไปพร้อมๆกันนอกจากนี้บริเวณขอบสระยังสามารถใช้ปลูกพืชผักสวน ครัว ได้อีกด้วย โครงการแก้มลิง
หลักการของโครงการ คือเมื่อเกิดน้้าท่วมก็ขุดคลองชักน้้าให้ไหลมารวมกันเก็บไว้ ในแหล่งพักน้้าแล้วจึงค่อยท้าการระบาย ลงสู่ทะเลผ่านทางประตูระบายน้้าในช่วงที่ ปริมาณน้้าทะเลลดลง ขณะเดียวกันก็สามารถสูบน้้าออกจากคลองที่เป็นแก้มลิงลง สู่ ทะเลตลอดเวลาเพื่อที่น้้าจากตอนบนจะได้ไหลลงมาได้เรื่อยๆและเมื่อใดก็ตามที่ ระดับน้้าทะเลขึ้นสูงกว่าระดับน้้าในคลองที่ เป็นแก้มลิงก็ให้ปิดประตูระบายน้้ากั้นไม่ให้น้้าทะเลไหลย้อนกลับเข้ามา การใช้น น้ำดีไล่น้ำเสีย
เป็นการนำน้้าคุณภาพดีจากแม่น้้าเจ้าพระยาส่งเข้าไปไล่น้้าเสียตามคลองใน เขตกรุงเทพฯและปริมณฑลได้แก่ คลองบางเขน คลองบางซื่อ คลองแสนแสบ คลองเทเวศร์และ คลองบางล้าภูเพื่อช่วยลดปัญหา ความเน่าเสียของน้้าในคลอง ต่างๆคล้ายกับ การ“ชักโครก”คือปิดและเปิดน้้าให้ได้จังหวะตามเวลา
นั่นเป็นเพียงส่วนหนึ่งของศาสตร์พระราชา ที่ชาวไทยควรดำเนินรอยตามพ่อหลวง เพื่อชีวิตจะได้มีความสุขอย่างพอเพียงและยั่งยืน....
  --  
iClickNews.com